Aktualności

Za nominację nowego Biskupa Ordynariusza Gdańskiego Bogu niech będą dzięki!

ir
8 marca 2021

2 marca 2021 roku dowiedzieliśmy się że Ojciec Święty Franciszek mianował nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego arcybiskupa metropolitę białostockiego. 


Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC urodził się w 1957 r. w miejscowości Kowali na Kielecczyźnie.  Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów). Po studiach seminaryjnych otrzymał święcenia kapłańskie w 1983 r. Ukończył studia z teologii fundamentalnej w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Studiował misjologię w Rzymie w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pracę doktorską obronił w 1989 r. W latach 1990 - 2012 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i rzymskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2012 r. został podsekretarzem tejże Kongregacji. Ojciec Święty Franciszek 12 kwietnia 2017 r. ustanowił ks. Tadeusza Wojdę SAC arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie otrzymał w archikatedrze białostockiej. Zawołaniem biskupim są słowa z Ewangelii wg św. Marka - „Oportet preadicari Evangelium” („Aby była głoszona Ewangelia”).


Już pierwsze słowa, pierwsze wypowiedzi nowgo Metropolity Gdańskiego napawają otuchą i optymizmem na temat jego posługi dla Kościoła Gdańskiego. Chce być z ludźmi i dla ludzi, chce jak najszerzej zapraszać osoby świeckie do wspierania ewangelizacji w świecie. Jest osobą otwartę, a jednocześnie wierną Ewangelii. 


Przez wstawienictwo Matki Bożej Oliwskiej, módlmy się o błogosławione owoce posługi nowego metropolity, ks. Arcybiskupa Tadeusza.  Módlmy się za nowego Ordynariusza Metropolii Gdańskiej, ufamy że dzięki jego decyzjom również Różaniec Rodziców będzie się mógł rozwijać szeroko w Polsce i na świecie. 


Święty Wojciechu, módl się za nami!


Matko Boża Oliwska, Maryjo, módl sie za nami!