Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Witaj Majowa Jutrzenko! Nasi przodkowie wiedzieli skąd idzie moc i dobro!
2016-05-03
W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego.
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski,
mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski
i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski
reprezentującymi (...)dla dobra powszechnego, dla
ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha
niniejszą Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy,
dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby
odmienienia w niej jakiego artykułu.

Tak w imię Boże nasi pradziadowie rozpoczynali Konstytucję III maja. Świadomość Boga, w polskiej tradycji i w Wyznaniu Rzymsko katolickim, oraz świadomość Jego obecności w życiu narodu w naturalny sposób widoczna jest w całej Konstytucji i to już od początku.

Boże dziękujemy Ci za tamtych Polaków i prosimy o wielkość dla nas współczesnych, abyśmy umieli to dziedzictwo obejmować, rozwijać i w przyszłe pokolenia przenosić!
Bronimy życia modlitwą i działaniem!
2016-04-28
Dotarł do nas apel ze strony ORDO IURIS o wspieranie Obrony Życia i pomoc przy zbieraniu podpisów - publikuję poniżej
>>
W całej Polsce rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która powstrzymuje aborcję i gwarantuje każdemu dziecku na prenatalnym okresie rozwoju, prawną ochronę życia, równą z tą przysługującą dzieciom już narodzonym. Nieodłączną częścią projektu jest zobowiązanie państwa do udzielenia adekwatnej pomocy rodzinom, w których wychowują się dzieci dotychczas objęte aborcyjnym prawem.

Chcemy, aby już w najbliższych miesiącach spełniła się obietnica równej ochrony życia każdego dziecka, zawarta w treści Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o prawach dziecka oraz wynikająca z zasad konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.
To nasze wspólne dzieło i wspólne zadanie.

Musimy zebrać przynajmniej 100 000 podpisów, aby projekt trafił pod obrady Sejmu.

Wiemy, że projekt spotykał się po raz pierwszy z przychylnością polityków. Szerokie poparcie dla inicjatywy obywatelskiej musi dodać im odwagi do jednoznacznego opowiedzenia się za pełną realizacją konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia. Liczba zebranych podpisów będzie miała ogromne znaczenie dla przezwyciężenia potężnego aborcyjnego lobby, które agresywnie walczy o przetrwanie.

Już dzisiaj wiemy, że nasza wspólna inicjatywa ma wielkie poparcie społeczne i licznych zwolenników. Każdy z nas musi w pełni zmobilizować siły, aby projekt chroniący najsłabszych spośród nas, stał się obowiązującym prawem.

Wypełnione formularze proszę odesłać pocztą do końca czerwca na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa.

Więcej na temat naszej inicjatywy może Pan przeczytać na stronie internetowej Komitetu „Stop Aborcji”: www.wybierajzycie.pl oraz na stronie internetowej Ordo Iuris
Episkopat polski zatwierdzili treść i tytuł Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
2016-04-25
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i PanaNieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
POLONIA SEMPER FIDELIS - Rocznica Chrztu Polski - Bogu niech będą dzięki za ten dar!
2016-04-14
1050 lat temu nasi prapradziadowie oddali swe życie i życie przyszłych pokoleń Polaków pod opiekę Boga w Trójcy Jedynego w akcie Chrztu. Najpierw władza wraz ze swoim dworem, a następnie z latami cały kraj i cały naród. Od tej pory liczymy polską państwowość i od tego czasu rozpoznajemy ducha polskości ZAWSZE WIERNEJ BOGU. To dzięki wierze i dzięki przywiązaniu do Kościoła Polska i Polacy obronili swoją tożsamość przez ponad tysiąc lat zmagając się z wichrami dziejów. I w naszych najnowszych dziejach, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach rozpoznajemy rękę Boga i wstawiennictwo Maryi jako pomoc przeciw najtrudniejszym wyzwaniom.
Jest to moment historyczny, który nie może ograniczyć się do samych wspomnień. Otrzymaliśmy dar i skarb wiary. Naszym zadaniem jest przenieść to przez nasze czasy i jeszcze w jakiś sposób wzbogacić. To czas na refleksję i odnowę duchową, to jest czas podejmowania współczesnych wyzwań i ich przetwarzania na zwycięstwa, które swoje źródło mają w Bogu.
Świętujmy zatem rocznicę Chrztu Polski w sposób materialny i w sposób duchowy. Wyjątkowo mamy teraz w naszych dziejach taką sytuację, że również władze państwowe, osoby je sprawujące rozumieją ten wymiar duchowy. Niech to świętowanie będzie dla nas okazją do osobistej refleksji nad wiarą i nad jej miejscem w życiu i dziejach Polski.

W czasie wizyty w Polsce w roku 1979 Św. Jan Paweł II papież przedstawił to takimi słowami:
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.

i dalej mówił:

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.

a zakończył jakże znanymi i wielkimi słowami, które skierowane są również do naszych serc:
I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! Amen.

Nasza rodzicielska modlitwa na różańcu za dzieci włącza się w cały ten duchowy i dziejowy ciąg wydarzeń. Obejmuje ona wdzięczność za dar wiary jaki otrzymaliśmy od naszych rodziców oraz troskę o jej zaszczepienie i umocnienie w życiu naszych dzieci.

Niech w tym wszystkim Bóg będzie uwielbiony !
Obrona Życia - zadanie dla każdego z nas!
2016-03-31
Godność człowieka, każdego człowieka wymaga aby dbać o KAŻDEGO, chorego słabego, takiego który sam o siebie zadbać nie może!
Wspierajmy modlitwą i czynem, oraz finansami tych którzy o obronę życia dbają. Wspierajmy inicjatywy dążące do całkowitej ochrony Życia! Jest nas ponad 64 tysiące w całej Polsce i na świecie, nasza modlitwa i działania mogą naprawdę wiele zmienić! Zawierzajmy w modlitwie sprawę całkowitej ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmiercie w Polsce i na świecie. Ale szczególnie obecnie w Polsce, za polityków i działaczy PRO LIFE o natchnienia Ducha świętego, a dla przeciwników módlmy się o nawrócenie.

W tym roku, ze względu na Święta Wielkanocne, przypadająca zwykle 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obchody Dnia Świętości Życia miały miejsce w poniedziałek 4 kwietnia. I znowu wielka liczba osób podjęła codzienną modlitwę w intencji nienarodzonych i ich rodziców.
Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
2016-03-27
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Zmartwychwstał Pan i żyje i daje nam życie swoje,
Otrzyjcie już łzy płaczący,
Wszyscy w Chrystusa wierzący - weselcie się i radujcie!

To jest święta noc, noc zmartwychwstania, w której Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. A z Nim i za Nim wyszliśmy również my wszyscy z otchłani grzechu i śmierci!

Dziękujemy za wszelkie życzenia i wyrazy życzliwości. W radości Zmartwychwstania życzymy wszystkim przyjaciołom, rodzicom różańcowym, animatorom, moderatorom i opiekunom duchowym róż rodziców, aby Łaska Chrystusa Zmartwychwstałego wydawała w waszym życiu obfite owoce! Alleluja! Jezus Żyje!
Wielka Sobota, cisza Grobu Pańskiego zapowiada wielką Tajemnicę!
2016-03-26
Przeszliśmy z Jezusem nasze Drogi Krzyżowe. Czasem w Kościele, czasem po ulicach miast, przeżywając Pasję i Ukrzyżowanie. Z modlitwą i adoracją Krzyża świętego, z wyciszeniem i wejrzeniem w nasze sumienia.
Jezus do Grobu złożony, kończy drogę krzyżową, ale nie kończy historii. Prawdziwe dzieje właśnie u Grobu Pańskiego zyskują nowy początek.
Potrzebujemy ciszy i refleksji nocy Wielkiego Piątku i pierwszej części Soboty, aby i nad nami zajaśniał nowy brzask, Nowe Światło. Własnie w liturgii Wigilii Paschalnej jest piękne nabożeństwo Światła i powrót do źródeł Chrześcijaństwa, do naszego Chrztu.
Jezu, Cichy i Pokornego Serca, uczyń serca nasze na wzór Serca Twego.


Drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia!
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim.
One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość
miłosierdzie Moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Dzień Kapłański, dzień Eucharystii – Jezus sam zaprasza!
2016-03-24
W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii. To tajemnica obecności i bliskości Boga w naszym życiu. On jest tak bardzo blisko, tak bardzo dostępny, że aż mnie zawstydza iż nie umiem z tej Obecności w pełni korzystać. A jednak za każdym razem kiedy przez ręce Kapłana i jego posługę otrzymuję od Boga przebaczenie i pojednanie wiem, że jestem zachęcony do tego bliskiego spotkania z Jezusem, z Jego Bóstwem i Miłością. W udzielaniu sakramentów objawia się też tajemniczy wymiar posługi Kapłanów. Ich ogromna władza duchowa, ich wielkość i pokora.
Za każdego Księdza, za powołania i posługę pełną poświęcenia Bogu dziękujemy. Z rodziców i tych którzy wychowali oraz uformowali wspaniałych kapłanów Bogu dziękujemy. I modlimy się za każdego duchownego, o umocnienie i siły, o ochronę przed złem i piękne wypełnianie powołania do stanu Kapłańskiego!
Wielki Tydzień - Ewangelia Męki Pańskiej – w Kościele odnajdujemy Chrystusa
2016-03-20
Rozpoczynając Wielki Tydzień w całej Polsce i całym świecie czytamy Ewangelię Męki Pańskiej i rozważamy ją. Widzimy słabość człowieka i wielkość Boga. Jezus modli się w Ogrójcu, przyjmuje niesprawiedliwy wyrok i bierze na siebie Krzyż. Dla mnie i dla ciebie, za człowieka który nieustannie upada, ale w Jezusie znajduje nadzieję że może powstać. Może powstać z upadku nawet w ostatniej chwili jak łotr na krzyżu, który dopiero w ostatnich chwilach swego życia rozpoznał dobro i skruszył swoje serce.
A do świątyni przynieśliśmy palmy, którymi witamy Chrystusa wkraczającego do Jerozolimy, do naszego życia. To On nadaje sens naszemu życiu i każdej naszej pracy. To Jezus jest Panem życia i śmierci i każda praca z nim złączona posiada swoją wartość. Niech te palmy, poświęcone w Kościele obrazują naszą nadzieję złożona w Chrystusie!

Dzień po dniu chcemy z Jezusem iść i podejmować Krzyż, trwać w modlitwie i rozważaniu tych tajemnic cierpienia i ofiary jaką On wziął na swoje barki dla naszego zbawienia.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
2016-03-19
19 marca, w święto św. Józefa modlimy się za Jego wstawiennictwem. Modlimy się za WSZYSTKICH mężczyzn, o odnowienie charyzmatu męskości i ojcostwa.
Józef jest dla nas wielkim wzorem głowy rodziny – Świętej Rodziny. Przykłady ojcostwa i szlachetnej męskiej opieki nad rodziną potrzebne są we współczesnych czasach, a najbardziej potrzebny jest przykład wiary i wielkiej miłości wzajemnej w rodzinie!
Warto prosić św. Józefa w każdej z naszych codziennych spraw, warto za jego wstawiennictwem modlić się za nasze rodziny.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi