Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Pomóż zatrzymać Gender w szkołach
2015-09-01
Zamieszczamy apel organizacji CITIZEN GO w sprawie gender w szkołach:

Kolejny raz PE będzie głosował nad dokumentem, który w swojej nazwie i wielu częściach mówi o słusznych sprawach, jednak jest nie do zaakceptowania ze względu na szereg innych groźnych zapisów, zwłaszcza ze względu na forsowanie ideologii gender w podręcznikach i programach szkolnych. Dlatego zachęcam Państwa do głębszego zapoznania się z projektem rezolucji "W sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE” oraz podpisania petycji:

http://citizengo.org/pl/zatrzymaj-gender-w-szkolach-eu.

Dokument, mimo pozytywnego tytułu, zawiera szereg groźnych przepisów. W szczególności: w p. 29 promuje "edukację" seksualną wobec dzieci. Znając standardy różnych krajów UE w tym względzie, trudno taktować ten punkt dokumentu jako wyraz troski o dzieci i ich wychowanie, lecz bardziej jako próbę wprowadzenia permisywnej "edukacji" seksualnej już dla najmłodszych. W p. 30 promuje postawę pro-aborcyjną, w p. 31 domaga się wprowadzenia standardów genderowych do podręczników szkolnych, a w p. 32 domaga się działań, które zatrą naturalne różnice płciowe.

Nie pozwólmy na deprawację dzieci przez programy i podręczniki szkolne. Informujmy o tych zagrożeniach znajomych, zwłaszcza rodziców oraz podpisujmy petycję: http://citizengo.org/pl/zatrzymaj-gender-w-szkolach-eu i zachęcajmy innych, aby też to uczynili.

Głosowanie w sprawie raportu już 8 września.
Nowy rok szkolny, nowe zadania i wyzwania - potrzeba modlitwy!
2015-08-31
Kochani rodzice modlący się za swoje dzieci!

Warto protestować w obronie dzieci!

Drodzy Przyjaciele!
Na manifestację w Warszawie „STOP deprawacji w edukacji”, która odbyła się 30 sierpnia, przybyło kilka tysięcy rodziców. Protestowali przeciwko seksualizacji dzieci w szkole w ramach genderowej edukacji seksualnej.

POKRĘTNE DEKLARACJE MINISTER EDUKACJI
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska zaczęła się już powoli wycofywać z deklarowanych wcześniej zmian podstawy programowej Wychowania do życia w rodzinie, mówiąc, że to nieporozumienie. Wystarczyła manifestacja kilku tysięcy rodziców, która odbyła się 30 sierpnia w centrum Warszawy. Co innego mówiła podczas poprzednich konferencji prasowych. Jej deklaracje są jednak pokrętne i niejednoznaczne, niemniej „podobno” zmiany te nie są planowane, chodzi „tylko” o dostarczenie dzieciom oczekiwanej przez nie wiedzy na temat seksu. Ta wiedza w polskich szkołach jest przekazywana w ramach przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Wypowiedź Ministra Edukacji sugeruje akceptację MEN dla wpuszczania do szkół edukatorów seksualnych z organizacji „Ponton” i in., działających w imieniu organizacji proaborcyjnych i genderowych.

Wrzesień który rozpoczyna kolejny rok szkolny jest dla wielu rodziców miesiącem nowych wyzwań i zadań. Jest modlitwa za dzieci małe, w wieku szkolnym lub licealnym, czy nawet za studentów. Wielu rodziców wspiera swoją modlitwą również dzieci dorosłe. W każdym wieku dzieciom potrzeba naszego rodzicielskiego wspierania modlitwą. W obecnych czasach zmasowanego ataku na rodzinę, szczególnie dorosłe dzieci potrzebują oparcia i pomocy duchowej. We wrześniu szczególna opieka otaczamy nauczycieli i wychowawców naszych dzieci, modlimy się za tych wszystkich, którzy dla naszych dzieci czynią dobro i o nawrócenie tych którzy świadomie czy nie świadomie czynią zło.
Ósmego września obchodzimy czternastą już rocznicę zapoczątkowania różańca rodziców i powstania pierwszej róży pw. Św. Stanisława Kostki , patrona polskiej młodzieży. Tego dnia w kościele pw. Św. Jakuba obok Katedry Oliwskiej o godzinie 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach Różańca Rodziców z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski. Wszystkich serdecznie zapraszamy, a osoby spoza Trójmiasta, które nie mogą dojechać zapraszamy do łączności duchowej.
Zachęcamy do korzystania z miesięczników formacyjnych „Różaniec” i „Tak Rodzinie” oraz dla dzieci z „Anioła Stróża. Warto zaangażować się w propagowanie tych pism w swoim środowisku –jeśli nie ma w parafii Różańca albo Anioła Stróża – uzgodnić z ks. proboszczem i zmówić choć po 10 szt. aby były dostępne.
Módlmy się również o to aby Różaniec Rodziców został włączony jak najszybciej i najlepiej do struktury Żywego Różańca – abyśmy korzystali z pełni łask przyobiecanych tej modlitwie.

Manifestacja w Warszawie >>Stop deprawacji w edukacji<<
2015-08-27
W imieniu HLI oraz własnym zapraszam do wizęcia udziału w proteście przeciw deprawowaniu dzieci poprzez system edukacyjny.
Organizatorzy: Zapraszamy wszystkich na wielką manifestację rodziców STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI, na Placu Zamkowym w Warszawie w niedzielę 30 sierpnia br. (Msza św. w kościele św. Anny o godz. 12:00, rozpoczęcie manifestacji o godz. 13:00).

Przed rozpoczęciem roku szkolnego - niech to będzie wyraz troski nas - rodziców do losy i przyszłość naszych dzieci.

Ci z nas którzy nie mogą dojechać do Warszawy w tym dniu - prosimy wspierajcie aktywnych działających rodziców swoją modlitwą/
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
2015-08-22
Maryjo, bądź Królową naszych serc, naszych rodzin i domów, naszych miejscowości, miast i wsi. Ty jesteś Królową Polski i całego Świata, Nieba i Ziemi.
Niech Twoje Królowanie przyniesie nam pokój i dobro, niechaj jak najwięcej osób uznaje Ciebie za swoją Królową.
Św. Jacku - módl się za nami!
2015-08-17
Wśród wielu patronów świętych wielką sławą i naszym zaufaniem powinien się cieszyć św. Jacek.
Żyjący w latach ok. 1183-1257, a urodzony w Kamieniu na Śląsku w rodzie Odrowążów łączy Śląsk z Małopolską i jest jednym z wielkich duchowych dzieci św. Dominika. W Rzymie poznał św. Dominika, wstąpił do jego zakonu i przeszczepił zakon Dominikański na grunt polski. Podejmował wiele wypraw misyjnych na wschód (m.in. Kijów, Smoleńsk) i do Prus. Znany jest jako wielki, a pokorny cudotwórca, asceta i niestrudzony misjonarz. Spoczął w Krakowie w kościele oo. Dominikanów, gdzie do dziś można nawiedzić jego konfesję. We wspomnienie św. Jacka w dniu 17 sierpnia polecajmy się jego cudownej opiece i wstawiennictwu. Polecajmy zakon Dominikański i prośmy o powołania do tego zakonu, tak bardzo zasłużonego w zwalczaniu wszelkich herezji i propagowaniu Różańca Świętego.
A przez wstawiennictwo św. Jacka módlmy się również za Polskę w tych trudnych czasach.
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! Maryjo nasza Królowo - módl się za nami!
2015-08-15
Litania Narodu Polskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.

Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.

Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, Ojcze kultury polskiej, módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módlcie się za nami.
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.
Mamy nowego prezydenta RP, niech mu Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi Polsce i Polakom!
2015-08-06
Prezydent Andrzej Duda wskazał troskę o dobro wspólne i o odbudowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz dumy z polskości jako cel i zasadę swego działania jako polityka sprawującego najważniejszy urząd w Polsce. Dziękujemy Bogu za to że dał nam właśnie takiego prezydenta, osobę która ma poczucie misji i nie jest małostkowa. Widać to choćby po tym że przemawia bez kartki, mówi od serca i mówi rzeczy proste i ważne ze zrozumieniem powagi swojego powołania.
Wiemy, że Prezydent A. Duda będzie miał przeciw sobie również wrogich i brutalnych przeciwników politycznych. Zniósł mężnie buczenie parlamentarzystów PO, gdy upomniał się w orędziu o głodne dzieci. Zniósł jak policzek i jeszcze wyciągnął rękę do zgody zapowiadając otwarcie na współpracę z wszystkimi w celu odbudowania wspólnoty narodowej Polaków. Na taką siłę i determinację stać tylko ludzi wybitnych. My ze swej strony możemy dawać mu tylko wsparcie. Miejmy nadzieję że tacy którzy potrafią buczeć gdy Prezydent RP wypowiada się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych znikną z polskiego życia publicznego i z polskiego parlamentu!
My wiemy jak bardzo prezydent potrzebuje wsparcia i modlitwy wspierającej jego działania i działania jego współpracowników. Polska potrzebuje naszej modlitwy aby została odbudowana nasza duchowa, narodowa jedność! I tego zobowiązania się podejmujemy. Boże dopomóż prezydentowi Dudzie, dopomóż Polakom i Polsce.
Od wielu dni modlitwa za prezydenta RP Andrzeja Dudą trwa w całej Polsce. Dziś szczególnie na mszach świętych w całej Polsce jest on polecany opiece Bożej, wstawiennictwu NMP Królowej Polski i świętych patronów naszego kraju. Od rana w każdym niemal zakątku Polski modlono się za Polskę i Prezydenta Andrzeja Dudę.


Bóg zwyciężył – Modlitwa za Prezydenta RP Andrzeja Dudę – w całej Polsce !
2015-08-04
W dniu objęcia urzędu prezydenta RP Andrzeja Dudę, wybranego przez naród w maju w całej Polsce organizowana jest modlitwa. Powszechne przekonanie, że to właśnie dzięki modlitwie możliwa byłą tak wielka mobilizacja i zwycięstwo nad obcymi Polsce ideami znajduje obecnie swój wyraz w modlitwie za Prezydenta.
Modlimy się dziś i podejmujemy zobowiązanie do otaczania modlitwą osoby Prezydenta w ciągu całej jego kadencji. Modlimy się o to aby godnie sprawował swój urząd, aby realizował swoje zadania uwzględniając ponad tysiącletnią tradycję państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce. Modlimy się o ochronę przed zakusami zła wobec Polski i jej prezydenta. Modlimy się za wszystkich współpracowników prezydenta o dobre wypełnianie podejmowanej misji odbudowania wielkiej tradycji polskości zawartej w słowach bliskich każdemu Polakowi: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Modlimy się też za tych, którzy dali się zwieść różnej maści mącicielom aby otworzyli swoje serca i oczy na potrzebę powrotu do normalności w polskim życiu publicznym.

Ta modlitwa ma różny charakter: w trakcie wyborów podejmowane były modlitwy różańcowe, organizowano nowenny eucharystyczne w różnych kościołach poszczególnych miast i regionów, na stałe modli się za ojczyznę Krucjata różańcowa za ojczyznę. Modlitwę i czuwania podejmowały liczne wspólnoty modlitewne, modlono się w wielu klasztorach i zgromadzeniach zakonnych. My, rodzice modlący się na różańcu za nasze dzieci włączaliśmy naszą modlitwę w ten ogromny duchowy wysiłek i zryw modlitwy.

Teraz poczynając od pierwszego dnia MUSIMY pamiętać, że prezydentowi PR, p. Andrzejowi Dudzie nasza modlitwa potrzebna jest co dnia. Widać po wszczętych przeciw niemu akcjach i prowokacjach medialnych, że będzie zaciekle zwalczany przez bezbożników i różnej maści wrogów Polski, Kościoła i ludzi. Niech nasza modlitwa codzienna towarzyszy jemu, jego rodzinie i współpracownikom w tym naprawianiu tego co w Polsce zepsuto (nawet w ostatnich dniach). Niech będzie jego codziennym umocnieniem i wsparciem, a dla nas niech będzie udziałem w zmienianiu Polski ku dobremu.

Nawet media dalekie od religijnego zaangażowania dostrzegły ten fenomen - poniżej link do artykułu w Rzeczypospolitej:
W całej Polsce Modlitwy za Prezydenta RP w dniu objęcia urzędu
Rozwój Różańca Rodziców – rozszerzenie intencji ogólnych 3 i 4
2015-08-03
Chcemy dzielić się kolejnymi informacjami nt. różańca rodziców, przydatnymi w rozwoju tej modlitwy. Ten ruch modlitwy zapoczątkowany niespełna 14 lat temu wciąż się rozwija i pogłębia w swojej formie. W trakcie wielu lat różańca rodziców od samego początku było tak, że ta forma modlitwy rozszerzała się dzięki świadectwu. Tu można posłuchać naszego świadectwa z VII pielgrzymki Rodziny Loretańskiej 16 maja 2015roku na temat Różańca Rodziców

W ostatnim czasie dotarły do nas trzy bardzo istotne świadectwa i przesłania.
Po pierwsze rozszerzenie trzeciej intencji ogólnej na całe nasze rodziny i relacje w rodzinach. To świadectwo z diecezji Warszawsko Praskiej – gdzie właśnie po takim rozszerzeniu rozumienia intencji naszej modlitwy RR zaczął się rozwijać bardzo dynamicznie i jest tam ponad 300 nowych róż rodziców.
Drugie rozszerzenie to modlitwa za dzieci odrzucone, pozostawione w domach dziecka, dzieci niechciane. Przyszło ono do nas ze Śląska w trakcie 3 regionalnej pielgrzymki na Górę Św. Anny. W ramach czwartej intencji ogólnej modlimy się o rozszerzanie dzieła Różańca Rodziców, a teraz chcemy to rozszerzyć aby z naszej modlitwy korzystały również dzieci odrzucone, pozostawione same sobie, dzieci w domach dziecka i dzieci ulicy (które są w wielu krajach świata). Chcemy się tym bogactwem modlitwy dzielić również z nimi.

A trzecie ważne przesłanie to zachęta by Różaniec Rodziców włączył się w strukturę Żywego Różańca. Przy zachowaniu całej naszej niezależności i odrębności w intencjach podstawowych, korzystamy przecież z metody Żywego Różańca, chcemy być w łączności z Kościołem i doświadczać wszelkich łask poprzez Kościół dostępnych. Te natchnienia płyną z wielu serc i znalazły swoje odzwierciedlenie w zaproszeniu do wzbogacenia struktury Żywego Różańca również naszą modlitwą, naszym ruchem. Módlmy się również o to, aby Różaniec Rodziców został włączony jak najszybciej do struktury Żywego Różańca w taki sposób aby to prowadziło do rozwoju naszej modlitwy i łączności z Kościołem.

Zachęcamy do przysyłania świadectw do nas, do dzielenia się sprawami zwykłymi i niezwykłymi - odwagi dawajcie świadectwo łaski Bożej i zachęcajcie do dzielenia się świadectwami.
________________________________________
W ramach formacji różańcowej zachęcamy do korzystania z miesięcznika „Różaniec”, miesięcznika „TAK rodzinie” oraz kwartalnika „Królowa Różańca Świętego”. Zachęcamy do propagowania tych pism w swoim środowisku! Można się skontaktować z wydawnictwami np. z Siostrami Loretankami i zamówić większą ilość (np. 10 szt.) Różańca do swojej parafii. W mojej parafii nie schodziło początkowo nawet 10 egzemplarzy, a teraz pójdzie i 15. Sukcesywnie osoby zainteresowane odkrywają potrzebę pisma formacyjnego w swoim domu i środowisku!
W sierpniu nie piję, nie kupuję i nie częstuję alkoholem. W sierpniu podejmuję abstynęcję w intencji tych którym potrzeba wyzwolenia z nałogu!
2015-08-02
Sierpień przeżywamy jako miesiąc trzeźwości, miesiąc walki z wszelkimi zniewoleniami jakie mogą dotykać osoby ludzkiej. Niech ten czas będzie dla każdego z nas czasem szczególnej walki duchowej o wolność dla siebie i dla tych którzy samodzielnie ze zniewoleniem poradzić sobie nie potrafią. Szczególnym znakiem tego braterskiego wsparcie niech się stanie dobrowolnie podejmowana abstynencja. W sierpniu nie piję alkoholu w żadnej sytuacji, nie kupuję, nie częstuję a innych zachęcam do podejmowania tego samego wysiłku!

Sierpień to miesiąc szczególny. W Polsce świętujemy wielkie dzieła dokonywane przez naszych przodków: heroiczną walkę Powstańców Warszawskich, historyczne zwycięstwo nad Sowietami za przyczyną cudownego wsparcia Matki Bożej i ofiarniczą śmierć św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, oraz bezprecedensowy zryw ku wolności i godności człowieka zrealizowany w całej Polsce w ruchu Solidarności.

Sierpień to też miesiąc pielgrzymowania w intencjach błagalnych i dziękczynnych.

W tym roku sierpień zapisuje się w sposób szczególny w historii Polski. W święto Przemienienia Pańskiego w dniu 6 sierpnia Andrzej Duda obejmuje urząd Prezydenta RP. Wreszcie możemy znowu być dumni z Polskiego Prezydenta, dumni z jego postawy i wiary. Jego postawa i jego prośba o modlitwę nie może pozostawać bez naszego odzewu.
Zatem módlmy się za Polskę, za prezydenta elekta, o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i rozwoju naszych rodzin. Módlmy się 6 sierpnia i każdego dnia, ponieważ już teraz widać jak bardzo będzie to potrzebne przeciw bezbożnikom wojującym z Kościołem i obecnością Boga w życiu Narodu.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi