Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Prezydent się nie popisał i podpisał konwencję genderową
2015-04-14
Niestety obecny prezydent, mieniący się katolikiem, podpisał ratyfikację konwencji przemocowej wprowadzającej faktycznie ogromne zmiany cywilizacyjne w Polsce.
Jak stwierdzono w komunikacie rzecznika Konferencji Episkopatu Polski >>Konwencja nie wnosi nic nowego, a w krajach gdzie obowiązuje od lat przemoc jest znacznie większa niż w Polsce<< Podpisanie ratyfikacji konwencji antyprzemocowej to wielka zmiana cywilizacyjna - stwierdził ks. Kloch. Wymienił najbardziej kontrowersyjne zapisy Konwencji Rady Europy: definicje płci społecznej i niestandardowych ról społecznych, kompetencje GREVIO ...

Jako rodzice już teraz musimy być czujni, a przede wszystkim modlić się nieustannie aby to zło, zaplanowane i systemowo wprowadzane w Polsce mimo wszystko nie dotykało polskich dzieci i nie niszczyło polskich rodzin. JEZU UFAM TOBIE!
Królowo Polski módl się za nami.
Oktawa Wielkanocy i Boże Miłosierdzie
2015-04-12
Dziewiąty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia to dzień w którym Jezus powiedział: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego..


To wprowadza nas w Miłosierdzie Boże, bo KAŻDY z nas jego potrzebuje. Potrzebujemy udawać się do Jezusa Miłosiernego z naszymi słabościami i z nadzieją przebaczenia.

„Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego; która dusz przystąpi spowiedzi i Komunii świętej , dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” Dz. 699. (słowa Pana Jezusa skierowane do s. Faustyny)

Ojciec nasz w niebie, który swego Syna nie żałował, który nie wstrzymał swej karzącej reki nad nim, karzącej za nasze grzechy - po to aby dla nas z Serca Jezusowego wypłynęły skarby Miłosierdzia - łaska za łaską.

Chcę pamiętać o tym w każdym moim pacierzu, w każdym Ojcze nasz wypowiadanym w modlitwie, w każdej Eucharystii i Spowiedzi świętej.
JEZU UFAM TOBIE !
Oktawa Wielkanocy i ósmy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-10

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: >>Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.<<

Jezu najmiłosierniejszy, kóryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz.


Oktawa Wielkanocy i siódmy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-09
Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: >>Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.<<


Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały.

Niech nasza modlitwa będzie modlitwą pełnej ufności.

Dziś wyruszają na pielgrzymkę do Ziemi świętej osoby z Gdańska Oliwy, które wiozą również nasze intencje - intencje Różańca Rodziców. Włączajmy je w naszą modlitwę i ich pielgrzymowanie niech nas wspomoże.
Oktawa Wielkanocy i szósty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-08

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Prawdziwie Pan Zmartwychwstał - Święta Wielkanocne trwają w oktawie. Radość odkupienia i nadziei zbawienia otwartej dla każdego z nas nie sprowadza się do dwu czy też trzech dni - ona opromienia całe życie. W tej radości i według tej nadziei mają sens nasze modlitwy. Poranek Zmartwychwstania jest potwierdzeniem ofiary Krzyża, to całkowicie zmienia nasz świat.

Dzień szósty nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci.

Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: >>Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.<<

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. ... Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu ...
Oktawa Wielkanocy i piaty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-07
Zmartwychwstał Pan Alleluja! wysłuchaj ...

Do św. siostry Faustyny Jezus powiedział:
>>Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki. <<

Tak niestety trzeba nazywać tych którzy odchodzą od Wiary Kościoła, którzy wymyślają sobie swoje interpretacje Ewangelii i na dodatek krzyczą głośno >SOLA SCRIPTURA<

Modlimy się o powrót do Kościoła tych których uwiodły błędne mniemania i nie potrafią odnaleźć drogi do domu, do jedności z Matką Kościołem Powszechnym. Oby Zmartwychwstały Pan udzielił im swego światła!

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen
Oktawa Wielkanocna i czwarty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-06

Zmartwychwstał Pan Alleluja! wysłuchaj ...

Do św. siostry Faustyny Jezus powiedział:
Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają.

Modlimy się o rozszerzanie Ewangelii i o to aby do wszystkich dotarła Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu!
Pan Zmartwychwstał prawdziwie - Alleluja!
2015-04-05
Wszystkie dzieła Pańskie Błogosławcie Pana.

On powstał z martwych, On daje życie i daje je w obfitości.

Dzwony dzwonią, ludzie śpieszą do Kościołów na Msze Rezurekcyjne - aby rozradować się faktem Zmartwychwstania, i dalej nieść je światu.

Dziś trzecie dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia - modlimy się za dusze wierne i szczególnie bliskie Bogu.
Wielka Sobota - z ciemności do Światła
2015-04-04
Trwaliśmy przy grobie Pańskim, On jakby zniknął nam z oczu, trwaliśmy wierząc w Zmartwychwstanie.
I nadeszła chwila kiedy w procesji Światła niesiony Paschał symbolizujący Chrystusa rozświetlił świątynię.
Jezus Żyje, i z Niego mamy życie w obfitości.

Drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia - modlimy się w intencji dusz Kapłańskich i zakonnych.
Wielki Piątek - trwamy w liturgii paschy, - męka i śmierć Jezusa
2015-04-03
Ciemnica i fałszywy osąd.
Drwiny oplucie i bestialskie znęcanie się nad niewinnością.

Droga Krzyżowa, droga męki, upadków i powstawania.

Golgota i Krzyż na którym dokonuje się moje odkupienie.

Dziś też rozpoczyna się inna droga - droga nowenny Miłosierdzia Bożego. Dzień pierwszy - modlimy się o Miłosierdzie Boże dla grzeszników.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi